از این پس می توانید هم از طریق رمز یکبار مصرف وارد سایت شوید و هم از طریق رمز ثابت.